Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Τα βασικά των μαθηματικών / bazele matematicii next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Πρόσθεση adunarea
Αφαίρεση scăderea
Διαίρεση împărţirea
Πολλαπλασιασμός înmulţirea
Το άθροισμα suma
Το αποτέλεσμα rezultatul
Το σύνολο totalul
Το άπειρο infinitul
Μηδέν zero
Η αναλογία raportul
Το τρίγωνο triunghiul
Το τετράγωνο pătratul
Το ορθογώνιο dreptunghiul
Ο κύκλος cercul
Άλγεβρα algebra
Γεωμετρία geometria
Ο υπολογισμός calculul