Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οικονομικά επιχειρήσεων / företagsekonomi next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η ασφάλεια försäkring
το κεφάλαιο kapital
η ταμειακή ροή kassaflöde
ο φόρος skatt
ο λογιστής revisor
το κέρδος vinst
το έλλειμμα underskott
οι λογαριασμοί konton
τα περιουσιακά στοιχεία tillgångar
ο τζίρος omsättning
η απόσβεση värdeminskning
το μέρισμα utdelning
η πρόβλεψη prognos
το παθητικό skulder
τα γενικά έξοδα allmänna omkostnader
το επιτόκιο räntesats
η καρτέλα υπολοίπων balansräkning