Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Αριθμοί και κλάσματα / siffror och bråk next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Ο διαιρέτης divisor
Το κλάσμα bråkdel
Ο αντίστροφος συμμετρικό στοιχείο inverterat värde
Ο αριθμητής täljare
Το πηλίκο kvot
Ο παρονομαστής nämnare
Το πολλαπλάσιο multipel
Ο πρώτος (αριθμός) - Το πρώτο , κτλ ιδεώδες primtal
Το γινόμενο produkt
Ο αντίστροφος reciprokt värde