Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

εγώ είμαι και εγώ έχω / olmak ve sahip olmak (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ είμαι Ben
Εσύ είσαι Sen
Αυτό είναι O
Εμείς είμαστε Biz
Εσείς είστε Siz çoğul
Αυτοί είναι Onlar
Εγώ έχω Ben sahibim
Εσύ έχεις Sen sahipsin
Αυτό έχει O sahip
Εμείς έχουμε Biz sahibiz
Εσείς έχετε Siz sahipsiniz çoğul
Αυτοί έχουν Onlar sahipler