Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Κάνω και φαίνομαι / 做和看起来 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Εγώ κάνω 我做 wŏ zuò
Εσύ κάνεις 你做 nĭ zuò
Αυτό κάνει 他做 tā zuò
Εμείς κάνουμε 我们做 wŏ mén zuò
Εσείς κάνετε 你们做 nĭ mén zuò 复数 - fù shù
Αυτοί κάνουν 他们做 tā mén zuò
Εγώ φαίνομαι 我看起来 wŏ kàn qĭ lái
Εσύ φαίνεσαι 你看起来 nĭ kàn qĭ lái
Αυτό φαίνεται 他看起来 tā kà qĭ lái
Εμείς φαινόμαστε 我们看起来 wŏ mén kàn qĭ lái
Εσείς φαίνεστε 你们看起来 nĭ mén kàn qĭ lái 复数 - fù shù
Αυτοί φαίνονται 他们看起来 tā mén kàn qĭ lái