Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Πηγαίνω και έρχομαι / 去和来 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Εγώ πηγαίνω 我去 wŏ qù
Εσύ πηγαίνεις 你去 nĭ qù
Αυτό πηγαίνει 他去 tā qù
Εμείς πηγαίνουμε 我们去 wŏ mén qù
Εσείς πηγαίνετε 你们去 nĭ mén qù 复数 - fù shù
Αυτοί πηγαίνουν 他们去 tā mén qù
Εγώ έρχομαι 我来 wŏ lái
Εσύ έρχεσαι 你来 nĭ lái
Αυτό έρχεται 他来 tā lái
Εμείς ερχόμαστε 我们来 wŏ mén lái
Εσείς έρχεστε ερχόσαστε 你们来 nĭ mén lái 复数 - fù shù
Αυτοί έρχονται 他们来 tā mén lái