Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Catalan phrases and vocabulary exercises

law / La Llei
Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Catalan
phrase comment phrase comment
the authority l'autoritat
the law la llei
the crime el crim
the police la policia
the justice la justícia
the court el jutjat
the offence el delicte
the accusation l'acusació
the lawyer l'advocat
the criminal el criminal
the allegation l'al.legació
the accused l'acusat
the prison la presó
the judge el jutge
the sentence prison la sentència també la pena
the court case el judici també el procès