Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Czech phrases and vocabulary exercises

short phrases 2 / krátké fráze 2
Take a look at the English to Czech phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Czech
phrase comment phrase comment
regularly pravidelně
depending závisející
Just as nice stejně pěkný
Working for pracující pro
So many tolik
besides kromě
so that takže
In any case V každém případě
Is it allowed? Je to povoleno?
one moment moment
Ordinary people Obyčejní lidé
The habit Návyk
to be very busy být velmi zaneprázdněný
I am busy Jsem zaneprázdněný this is masculine form; feminine: Jsem zaneprázdněná
And so forth A tak dále
In the first place Na prvním místě
To be worried Mít obavy