Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Catalan phrases and vocabulary exercises

business finance / Activitat Financera
Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Catalan
phrase comment phrase comment
the insurance l'assegurança
the capital el capital
the cashflow el flux de caixa
the tax l'impost
the accountant el comptable
the profit el benefici
the deficit el dèficit
the accounts els comptes
the assets l'actiu el béns, drets i crèdits
the turnover la facturació
the depreciation l'amortització
the dividend el dividend
the forecast la previsió
the liabilities el passiu
the overheads el cost també la despesa
the interest rate el tipus d'interès
the balance sheet el balanç de compte