Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Catalan phrases and vocabulary exercises

economics / L'Economia
Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Catalan
phrase comment phrase comment
the taxation Impost també taxació
the bureaucracy la burocràcia
the demand la demanda
the supply l'abastament
the entrepreneur l'empresari
free trade lliure comerç
the inflation inflació
the growth creixement
the labour treball també ocupació
the corporation la societat
the market el mercat
the monopoly el monopoli
the management la gestió també direcció
the tariff l'aranzel també tarifa
the unemployment l'atur
the black market el mercat negre
the welfare state l'estat del benestar