ई-मेल
आपला निरोप:

आपला निरोप पूर्ण सभासदत्वाची वर्गणी भरण्यासाठी आहे का?

महत्वाचे: आपला निरोप लिहिताना सुरुवातीला "PayPal" हा शब्द लिहून त्यानंतर लगेचच आपली वर्गणी भरल्याचा विशिष्ट PayPal व्यवहाराचा ID (Unique PayPal Transaction ID)(जसे की: #17R6383711L130793N), आणी मग आपले Engoi username लिहा.

(जर आपण इंग्रजीमध्ये निरोप लिहित नसाल तर, आम्हाला हा निरोप भाषांतरीत करण्यासाठी थोडा वेळ द्या.)