Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Τα βασικά των μαθηματικών / Matemática elemental (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Πρόσθεση la suma
Αφαίρεση la resta
Διαίρεση división
Πολλαπλασιασμός multiplicación
Το άθροισμα la suma
Το αποτέλεσμα el resultado
Το σύνολο el total
Το άπειρο infinito
Μηδέν cero
Η αναλογία el radio
Το τρίγωνο el triángulo
Το τετράγωνο el cuadrado
Το ορθογώνιο el rectángulo
Ο κύκλος el círculo
Άλγεβρα álgebra
Γεωμετρία geometría
Ο υπολογισμός el cálculo