मराठी ते स्विडीश वाक्प्रचार आणी शब्दसंग्रह व्यवसाय

हे आहेत मराठी ते स्विडीश चे वक्प्रचार व शब्दसंग्रह. त्यापुढील आकडे हे त्या सूचीमधील शब्दांची संख्या दर्शवितात. पुढे जाण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.

-मुलभूत

-रंग / färger (13) -बोलणे / konversation (14) -शून्य ते नऊ / noll till nio (10) -महिने / månaderna (12) -असणे आणी जवळ असणे / att vara och att ha (12) कपडे / kläder (15) आठवड्याचे दिवस / veckodagar (7) दहा ते एकोणीस / tio till nitton (10) करणे आणी असणे / att göra och att verka (12) जाणे आणी येणे / att gå och att komma (12) ठेवणे आणी घेणे / att sätta och att ta (12) वेीस आणी पूढे / tjugo och över (12)

-घरात

नाश्ता / frukost (14) पेये / drycker (13) फळे आणी भाज्या / frukt och grönsaker (16) घरगुती सामान / hushållsföremål (18) जेवण / matdags (15) मोरी / badrum (11) झोपायची खोली / sovrum (8) संगणक / dator (9) घर / hus (14) स्वयंपाक्घर / kök (16) दिवाणखाना / vardagsrum (11) जेवण / middag (17) अभ्यासिका / arbetsrum (9)

-

-शरीर / kroppen 1 (14) शरीरात / inuti kroppen (10) सस्तन प्राणी / däggdjur (15) द्रव्य / material (11) धातू आणी क्शार / metaller och mineraler (9) अधिक जीवजंतू / fler varelser (13) झाडे / växter (11) शरीर २ / kroppen 2 (15) प्रुथ्वी / jorden (12) तत्व / element (12) डोके / huvud (11) स्वर्ग / himlavalvet (10)

-

व्यवसाय / affärer (14) शहरात आणी शहराभोवती / i staden (12) कामावर / på jobbet (14) व्यवसाय अर्थ / företagsekonomi (17) अर्थशास्त्र / nationalekonomi (17) शिक्शण / utbildning (20) रस्त्यावर / på gatan (11) रस्त्यावर / på vägen (15) ्व्यक्तिगत अर्थ / privatekonomi (15) राजकारण / politik (17) धर्म आणी विश्वास / religion och tro (14) कायदा / lag (16) दळणवळण / transport (12) आरोग्यविषयक व्यवसाय / hälsoyrken (9) इतर व्यवसाय / blandade yrken (13) लोक सेवा आयोग कर्मचारी / tjänstemän (9) कलाकार / konstnärer (9) कामगार / arbetare (9)

क्रिया

क्रिया २ / aktiviteter 1 (9) क्रिया १ / aktiviteter 2 (10) बोलाचालिचे शब्द / interaktiv (11) गती / rörelse (12) ताबा / innehav (9) आवाज / ljud (11) तोंड / mun (9) मूळतत्व / sinnen (8) विनाश / förstörelse (10) भावना / känsla (7)

खास शब्द

बीजगणीत आणी अंकगणीत / algebra och aritmetik (9) भूमिती आणी त्रिकोणमिती / geometri och trigonometri (10) मूलभूत गणीत / grundläggande matematik (17) अंक आणी अपुर्णांक / siffror och bråk (10) पुस्तकाचे भाग / delar av en bok (12) यंत्र / mekanik (14)

इतर

-टप्पे / milstolpar (15) दिशा आणी स्थिती / riktning och position (14) गुण / moraliska egenskaper (11) लोक / människor (14) वेळ / tid (14) द्रुष्टी / visuella beskrivningar (10) छोटे वाकय १ / korta fraser 1 (16) छोटे वाकय २ / korta fraser 2 (17) मोठे वाकय १ / längre fraser 1 (12) मोठे वाकय २ / längre fraser 2 (12) मोठे वाकय ३ / längre fraser 3 (9) शारिरिक गुण / fysiska egenskaper (16) भाव भावना / Känslor och sinnesrörelser (16)