मराठी ते मंडारीन वाक्प्रचार आणी शब्दसंग्रह व्यवसाय

हे आहेत मराठी ते मंडारीन चे वक्प्रचार व शब्दसंग्रह. त्यापुढील आकडे हे त्या सूचीमधील शब्दांची संख्या दर्शवितात. पुढे जाण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.

-मुलभूत

-रंग / 颜色 (13) -बोलणे / 对话 (14) -शून्य ते नऊ / 从零到九 (10) -महिने / 月份 (12) -असणे आणी जवळ असणे / 是和有 (12) कपडे / 衣服 (15) आठवड्याचे दिवस / 星期 (7) दहा ते एकोणीस / 十到十九 (10) करणे आणी असणे / 做和看起来 (12) जाणे आणी येणे / 去和来 (12) ठेवणे आणी घेणे / 放和拿 (12) वेीस आणी पूढे / 二十及以上 (12)

-घरात

नाश्ता / 早餐 (14) पेये / 饮料 (13) फळे आणी भाज्या / 水果和蔬菜 (16) घरगुती सामान / 家用物品 (18) जेवण / 进餐时间 (15) मोरी / 浴室 (11) झोपायची खोली / 卧室 (8) संगणक / 电脑 (9) घर / 房子 (14) स्वयंपाक्घर / 厨房 (16) दिवाणखाना / 客厅 (11) जेवण / 晚餐 (17) अभ्यासिका / 书房 (9)

-

-शरीर / 身体1 (14) शरीरात / 身体内部 (10) सस्तन प्राणी / 哺乳动物 (15) द्रव्य / 材料 (11) धातू आणी क्शार / 金属和矿物 (9) अधिक जीवजंतू / 更多生物 (13) झाडे / 植物 (11) शरीर २ / 身体2 (15) प्रुथ्वी / 地球 (12) तत्व / 元素 (12) डोके / 头 (11) स्वर्ग / 天体 (10)

-

व्यवसाय / 商务 (14) शहरात आणी शहराभोवती / 城镇周围 (12) कामावर / 工作 (14) व्यवसाय अर्थ / 商务金融 (17) अर्थशास्त्र / 经济 (17) शिक्शण / 教育 (20) रस्त्यावर / 在街上 (11) रस्त्यावर / 在路上 (15) ्व्यक्तिगत अर्थ / 个人财务 (15) राजकारण / 政治 (17) धर्म आणी विश्वास / 宗教和信仰 (14) कायदा / 法律 (16) दळणवळण / 运输 (12) आरोग्यविषयक व्यवसाय / 健康行业 (9) इतर व्यवसाय / 其它行业 (13) लोक सेवा आयोग कर्मचारी / 公务员 (9) कलाकार / 艺术家 (9) कामगार / 工人 (9)

क्रिया

क्रिया २ / 行动1 (9) क्रिया १ / 行动2 (10) बोलाचालिचे शब्द / 互动性的 (11) गती / 行动 (12) ताबा / 财产 (9) आवाज / 声音 (11) तोंड / 嘴 (9) मूळतत्व / 感觉 (8) विनाश / 破坏 (10) भावना / 情感 (7)

खास शब्द

बीजगणीत आणी अंकगणीत / 代数和算术 (9) भूमिती आणी त्रिकोणमिती / 几何和三角学 (10) मूलभूत गणीत / 数学基础 (17) अंक आणी अपुर्णांक / 数目和分数 (10) पुस्तकाचे भाग / 书的局部 (12) यंत्र / 机械学 (14)

इतर

-टप्पे / 里程碑 (15) दिशा आणी स्थिती / 方向和位置 (14) गुण / 道德品质 (11) लोक / 人们 (14) वेळ / 时间 (14) द्रुष्टी / 视觉描述 (10) छोटे वाकय १ / 短惯用语1 (16) छोटे वाकय २ / 短惯用语2 (17) मोठे वाकय १ / 长惯用语1 (12) मोठे वाकय २ / 长惯用语2 (12) मोठे वाकय ३ / 长惯用语3 (9) शारिरिक गुण / 形体素质 (16) भाव भावना / 感觉和情感 (16)